"بطور همزمان دو عليزاده ميهمان در دو شبكه تلويزيوني"

يك اتفاق جالب رسانه ايي / بطور همزمان دو عليزاده ميهمان در دو شبكه تلويزيوني

يكي مينا و ديگري كيميا يكي آنطرف آب و در بي بي سي و ديگري در اينطرف آب در شبكه نسيم  

آخرین اخبار