"مناسبات فکری و فرهنگی مردم ایران از سوی غرب به چالش کشیده  شده بود"

مناسبات فکری و فرهنگی مردم ایران از سوی غرب به چالش کشیده  شده بود 

مردم ایران ، با شناخت خود و کنار گذاشتن قوانین و تفکرات وارد شده از غرب ، مبانی معرفتی خود را با استفاده از مفاهیم دین اسلام تعریف کردند و بهترین ایده و معنا را ، برای حیات آینده بشر به جهانیان معرفی کردند.  

آخرین اخبار